Nederlands . Français  Index
 Zo zag u de wereld nog nooit  EIS ALTIJD
 KWALITEIT

ONDERNEMING . voorwaarden

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant. Hetzelfde geldt voor de met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen in lastenboeken.

2. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen, evenals de met hen aangegane overeenkomsten, zijn alleen geldig na onze schriftelijke bevestiging. In voorkomend geval wordt de aangegane overeenkomst slechts aanvaard door Veralu nv onder voorbehoud van goedkeuring door onze kredietverzekering.

3. De aangeduide prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerkosten. Ingeval deze wijzigingen zouden ondergaan, behouden wij ons het recht voor een evenredige aanpassing van de prijs te doen dit volgens formule zoals gebruikt bij openbare werken. Hetzelfde geldt voor elke wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving der bestelde werken, zelfs al werd deze niet schriftelijk vastgelegd.
Indien de afmetingen veranderen ten opzichte van de op onze schetsen aangeduide maten is de prijs vatbaar voor verrekening.

4. Het leveren van goederen en/of van prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.

5. De goederen reizen op gevaar en risico van onze firma en dit welke ook de voorwaarden en wijze van verzending zijn. Bij levering uitgevoerd door onze vrachtwagens, moet het nazicht geschieden bij de inontvangstname der goederen.

6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.

7. Alle herstellingen van schade, door derden aan onze werken veroorzaakt, hetzij gedurende of na de uitvoering, kunnen in geen geval ten onze laste gelegd worden.

8. Wij behouden ons het recht voor van de koper een waarborg tot zekerheid van de uitvoering van zijn verplichting te eisen, zelfs na gedeeltelijke uitvoering der overeenkomst, onverminderd het voorschot. Bij weigering daaraan te voldoen, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte.

9. Ingeval van annulatie der bestelling of verbreking der overeenkomst, is de koper een forfaitair vastgestelde schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15 % van de overeengekomen prijs. Wanneer de werken reeds in uitvoering zijn, is de prijs der uitgevoerde werken verschuldigd, vermeerderd met 15 % op de prijs van de niet uitgevoerde werken

10. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1.5% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15 % met een minimum van 62 euro , als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (personeels- en administratiekosten,...) dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiŽle schade en winstderving. De partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
De particuliere klant kan eveneens aanspraak maken op een te bewijzen schadevergoeding, indien wij tijdig in gebreke zijn gesteld.
Geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere is toegestaan zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. De sleutels kunnen slechts overhandigd worden na volledige betaling.

11. Ingeval van onvermogen, faling of andere wijziging in de juridische toestand van de koper, behouden wij ons het recht voor onze overeenkomsten als van rechtswege ontbonden te beschouwen.

12. Klachten in verband met de levering van goederen en/of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 5 dagen na de leverings- en/of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
Ingeval van niet-conforme of gebrekkige levering en/of plaatsing, blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging van het gedeelte dat het voorwerp van de klacht uitmaakt en zulks zonder enige vergoeding van welke aard dan ook. Wanneer de koper wenst dat een keuring geschiedt door een laboratorium, zijn de kosten ten zijne laste.

13. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.

14. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art 1583 B.W.; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

15. Alle betwistingen worden, naargelang het geval, beslecht door het Vredegerecht te Heist o/d Berg, de Rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel te Mechelen. Wij behouden ons het recht voor eenzijdig afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.


16. NV VERALU behoudt zich het recht voor foto's te maken van de door haar uitgevoerde werken en deze te gebruiken voor publicitaire doeleinden (o.m. website, folders,...), waarmee de klant zich akkkoord verklaart en hiervoor geen enkele vergoeding kan vorderen.
De koper maakt zich sterk dat ook zijn architect hiermee akkoord gaat en evenmin enige vergoeding desbetreffend kan vorderen van NV Veralu.
© 2018 Veralu nv - Koningsbaan 86 - 2580 Putte (Beerzel) - Tel. +32.15 23 33 74 - Fax +32.15 23 56 60 - info@veralu.be Design by Webbreezer Solutions